Post

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE Desteği)

Ticaret Bakanlığı, KOBİ’lerin ihracata yönelmelerini, ihracat yapan firmaların ihracat kapasitelerini arttırmalarını, daha rekabetçi olmalarını ve uluslararası pazarlara açılmalarını sağlamak için birçok destek programı sunmaktadır.

Bunlardan bir tanesi de Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği yani kısaca UR-GE Desteği’dir. UR-GE projeleri, firmaların iş birliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır. UR-GE Projeleri, KOBİ’lerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü kümelenme anlayışıyla geliştirerek yurt dışı pazarlara etkin bir biçimde açılmalarını hedeflemektedir.

UR-GE Projeleri, güneş enerji sanayiinden mobilyaya, yaş meyve sebzeden mücevherata, elektrik elektronikten tohum sanayine kadar uzanan çok geniş bir sektör yelpazesine sahiptir.

 

UR-GE Desteğinde İş Birliği Kuruluşları:

 • İhracatçı Birlikleri
 • Sanayi / Ticaret Odaları
 • TOBB, TİM, DEİK
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Endüstri Bölgeleri
 • Sektörel Üretici Dernekleri
 • Sektörel Dış Ticaret Şirketleri
 • İmalatçıların Kurduğu Dernek – Birlik veya Kooperatifler

 

 

Destek Kapsamındaki Faaliyetler:

 1. Projenin ve projede yer alacak tüm faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, firmalar arasında iş birliklerinin geliştirilmesi ve bilgi transferinin sağlanması amacı ile proje yöneticisi istihdamı,
 2. Sektörel dinamiklerin farklı ölçeklerde (küresel, ulusal ve bölgesel) incelendiği, firma analizlerinin yapılarak rekabet ve ihracata yönelik ihtiyaçların tespit edildiği ihtiyaç analizi faaliyeti,
 3. Firmaların ve kümenin yurt dışı tanıtımına yönelik olarak kurumsal kimlik çalışmasının yapılarak hazırlanan ortak logo, web sitesi ve diğer tanıtım materyallerinin hazırlandığı tanıtım faaliyeti,
 4. Belirlenen ihtiyaçlar ışığında firmaların rekabet ve ihracat kapasitelerini geliştirici eğitim ve danışmanlık faaliyetleri,
 5. İhtiyaç analizi ile belirlenen hedef pazarlara yönelik olarak gerçekleştirilen yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri,

 

UR-GE projelerinde ortak ihtiyaç analizi ile başlayan süreç, ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri ile devam etmektedir. İhtiyaç analizi sürecinde, proje katılımcısı her firma birer birer taranırken, sektörlerinin durumu da değerlendirilmekte ve kümelerin ihracat yol haritaları ortaya çıkarılmaktadır. Bu sayede, KOBİ’ler ortak bir vizyon ve ortak bir bakış açısına sahip olarak iş birliği içinde kendi hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini öğrenmektedirler.

 

Proje katılımcısı firmaların üretim kapasiteleri gelişimi ve yeni pazarlara açılabilmeleri için ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. UR-GE projelerinde, katılımcı firmalar, sektörlerine özgü, rekabet güçlerini artıracak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden faydalanmaktadırlar. Proje kapsamında gerçekleştirilen yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile kendi imkânlarıyla gidemeyecekleri pazarlara gidebilmekte, alım heyeti faaliyetleri kapsamında ise potansiyel müşterilerini üretim tesislerinde ağırlama imkânı bulmaktadırlar. Böylece, aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler birlikte hareket etmeyi, ortak sorunlarına ortak çözümler üretmeyi öğrenmekte ve uluslararası platformda bölgesel güç oluşturmanın adımlarını atmaktadırlar.

 

UR-GE kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Bir UR-GE projesi süresince ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri için en fazla 400.000 ABD Dolarına kadar, yurt dışı pazarlama faaliyeti için faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 faaliyet ve alım heyetleri için faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 alım heyeti için destek sağlanmaktadır. Ayrıca, iş birliği kuruluşunun proje koordinasyonu için istihdam edeceği en fazla iki personele ait istihdam gideri %75 oranında desteklenmektedir.

 

UR-GE Desteği için Kimler Başvurabilir?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri üyesi oldukları iş birliği kuruluşlarının (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) başvuru yapabilirler.

 

UR-GE Desteği için Nereye Başvuru Yapılmalı?

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

 

Kaynak: www.ticaret.gov.tr , Ticaret Bakanlığı Devlet Yardımları Rehberi

You May Also Like